Dag 6: Senlis – Parijs: Missie geslaagd!

Jour 6 : Senlis – Paris : Mission accomplie !

IMG_20151128_091045

Biomimétisme

Senlis is een oude, Middeleeuwse stad met zelfs overblijfselen uit de Gallo-Romeinse tijd. Het lijkt alsof de tijd er is blijven stilstaan (als je de auto’s wegdenkt). Dat is ook de reden waarom Senlis vaak als kader wordt gebruikt voor filmsets….niks fake, alles echt! Een groot toeristisch potentieel maar blijkbaar ook voor een baanbrekend onderzoekscentrum.

Groot was onze verbazing toen we een oud legerkwartier – een site met barakken, stallen en een prachtige manege – binnenfietsten om er de uitvalsbasis van CEEBIOS (Centre Européen d’Excellence en Biomimétisme de Senlis – http://ceebios.com/) te bezoeken. We werden er ontvangen door de burgmeester van Senlis, die het initiatief lanceerde. CEEBIOS wil uitgroeien tot een onderzoeks-, referentie- en opleidingscentrum voor bio-mimétisme. Mimétisme wil letterlijk zeggen: het nabootsen van de natuur. Hun ambitie is om verschillende onderzoeksrichtingen (chemie, biologie, mechanica,…) samen te brengen om innovaties te creëren en ook om bruggen te slaan tussen overheden, onderzoeksinstellingen en het bedrijfsleven. De lijst van deelnemende bedrijven is ondertussen indrukwekkend.

Senlis est une vieille ville médiévale avec même des vestiges Gallo-Romains. C’est comme si le temps s’était arrêté (si on fait abstraction des voitures, bien évidemment). C’est également la raison pour laquelle Senlis est souvent utilisée comme cadre pour le tournage de films… Rien n’est faux, tout est réel ! Un grand potentiel touristique mais apparemment aussi pour un centre de recherche innovant.

Quel ne fût pas notre étonnement lorsque nous sommes entrés à vélo dans un ancien quartier militaire – un site avec des baraques, des étables et un merveilleux manège pour visiter le site de CEEBIOS (Centre Européen d’Excellence en Biomimétisme de Senlis – http://ceebios.com/) . Nous y sommes reçus par le Maire de Senlis, qui a lancé l’initiative. CEEBIOS entend se développer en centre de recherche, de référence et de formation pour le bio-mimétisme. Mimétisme signifie littéralement : imiter la nature. Leur ambition est de fusionner différents domaines de recherche (chimie, biologie, mécanique…) pour créer des innovations et créer également des passerelles entre les pouvoirs publics, les organismes de recherche et les entreprises. Entre-temps, la liste des entreprises participantes est impressionnante.

Het moto van CEEBIOS is “s’inspirer du vivant pour protéger le vivant”. In essentie gaat het om het ontwikkelen van nieuwe procédés, materialen en technieken op basis van immitaties van de natuur en dit met bijzondere aandacht voor duurzame ontwikkeling. Een voorbeeld dat we allemaal kennen is dat van de velcro, uitgevonden door een man die zijn hond uitliet en zich liet inspireren door de plantenzaden die in de vacht van zijn hond bleven hangen. Een voorbeeld dat mee wordt ontwikkeld met de hulp van CEEBIOS, en op dit moment wordt uitgetest als proefproject door de firma EIFFACE, is het depollueren van gronden door er specifieke champignons te kweken. Ook zelfreinigend glas (mimetisme van de Lotusbloem) of de Japanse hogesnelheidstrien (mimétisme van de Kingfischer, een vogel die vis vangt en moeiteloos lucht voor water ruilt). Het zijn maar enkele van de sprekende voorbeelden van het principe van biomimétisme die we uitgelegd kregen.

La devise de CEEBIOS est : « s’inspirer du vivant pour protéger le vivant ». En substance, il s’agit de développer de nouveaux procédés, matériaux et techniques en imitant la nature et ce, en étant particulièrement attentif au développement durable. Un exemple que nous connaissons tous est le velcro, inventé par un homme qui promenait son chien et qui s’est inspiré des semences de plantes qui restaient collées dans le pelage de son chien. Un exemple, qui a été développé grâce à l’aide de CEEBIOS, et qui est testé comme projet pilote par la société EIFFACE, est la dépollution des sols en y cultivant des champignons spécifiques. Il y a aussi le verre autonettoyant (mimétisme de la fleur de lotus) ou le train à grande vitesse japonais (mimétisme du martin-pêcheur, un oiseau qui attrape des poissons et se déplace sans problème de l’air vers l’eau). Il ne s’agit là que de quelques exemples parlants du principe de bio-mimétisme que l’on nous a expliqué.

Parijs

Met zoveel innovatie en enthousiasme vormden de laatste kilometers naar Parijs een mooie afsluiter van onze vermoeiende maar boeiende reis. Onze missie is geslaagd. Nu enkel nog hopen dat de wereldleiders dat binnen twee weken ook kunnen zeggen!

Avec autant d’innovation et d’enthousiasme, les derniers kilomètres vers Paris constituent une belle conclusion de notre voyage fatiguant mais passionnant. Notre mission est accomplie ! Maintenant, reste à espérer que les leaders mondiaux pourront en dire autant dans deux semaines.

Paris

Dag 5: Compiègne – Senlis: Ils sont fous ces Français!

Jour 5 : Compiègne – Senlis. Ils sont fous ces Français !

Koning auto

De afgelopen dagen fietsten we door prachtige Franse provinciesteden. Valenciennes, Noyon, Compiègne en vandaag Senlis. Stuk voor stuk historische pareltjes die elk een ‘citytripje’ waard zijn. Ware het niet dat hun pracht wordt bedolven en bedorven door een zee van auto’s. In de kleinste, Middeleeuws aandoende steegjes, op de mooiste statige pleinen of pal voor de imposante monumenten, overal staat hij in de weg: koning auto. Ook de fietsinfrastructuur of liever het ontbreken ervan is frapant. Gelukkig kiest onze fietsgps voor de vele kleine wegen met weinig verkeer.

La voiture reine

Ces derniers jours, nous traversons à vélo de magnifiques villes françaises de province. Valenciennes, Noyon, Compiègne et aujourd’hui Senlis. Chacune d’entre elles est une perle historique qui mérite un petit citytrip. Si seulement leur splendeur n’était pas submergée et gâchée par une marée de voitures. Des plus petites ruelles de style médiéval aux majestueuses places ou juste devant les monuments imposants, elle est partout : la voiture reine. Il est également frappant de voir l’infrastructure cyclable ou plutôt son absence. Heureusement, notre GPS pour vélo opte pour les plus petites routes peu fréquentées.

Réseau Eco Habitat

Vanmiddag werden we officieel ontvangen in het stadhuis van Compiegne samen met de lokale pers. Aansluitend bezochten we een vzw Réseau Eco Habitat (http://www.reseau-ecohabitat.fr/) die een sociale en ecologisch taak combineert. Zij werken samen met een netwerk van vrijwilligers van caritas secours catholique die vooral in de armere rurale gemeenten rond Compiegne actief zijn rond armoede. De vzw functioneert als een soort tussenschakel tussen kleine huiseigenaars en huurders en de overheid, een functie die bij ons wordt uitgeoefende door het OCMW. Ze begeleiden arme mensen bij het aanvragen van premies en helpen hen vooral in het vinden van het laatste stukje financiering dat ze vaak niet hebben.

DSC_7687

Ce midi, nous sommes officiellement accueillis à la mairie de Compiègne avec la presse locale. Ensuite, nous visitons une asbl  Réseau Eco Habitat (http://www.reseau-ecohabitat.fr/) qui combine un rôle écologique et social. Ils collaborent avec un réseau de bénévoles de Caritas Secours Catholique qui sont surtout actifs dans les communes rurales plus pauvres autour de Compiègne pour lutter contre la pauvreté. L’asbl fonctionne comme une sorte de maillon intermédiaire entre les petits propriétaires de logements et les locataires et les pouvoirs publics, une fonction exercée chez nous par le CPAS. Ils accompagnent les gens pauvres lors des demandes de primes et les aident surtout à trouver le dernier morceau de financement qui leur manque souvent.

Rapport van Brussel

Hieronder vind je de laatste fiche van het ‘rapport van Brussel’. Het thema is ‘mobiliteit’. De afgelopen maanden stelden we dit rapport van de Brusselse klimaatinspanningen samen op basis van een resem parlementaire vragen aan de bevoegde ministers. Het beeld is niet éénduidig. Sommige punten zijn positief, andere kunnen beter. Maar het is duidelijk dat er op alle vlakken nog grote inspanningen nodig zijn om van Brussel een echte eco-capital te maken. Beginnen met een akkoord op intrabelgische vlak over de verdeling van de klimaatinspanningen is een eerst stap, die hopelijk nog voor maandag gezet wordt. Maar het is slechts een eerste stap. Veel andere moeten (snel) volgen.

15_SPA_CB_RVB_Mobiliteit_NL

Rapport de Bruxelles

Vous trouverez ci-dessous la dernière fiche du « rapport de Bruxelles ». Le thème est la mobilité. Au cours de ces derniers mois, nous avons établi ce rapport des efforts climatiques bruxellois sur la base d’une série de questions parlementaires aux ministres compétents. L’image est ambiguë. Certains points sont positifs, d’autres peuvent être améliorés. Mais il est clair qu’à tous les niveaux, il y a encore de gros efforts à fournir pour faire de Bruxelles une véritable éco-capitale. Commencer par un accord au niveau intra-belge quant à la répartition des efforts climatiques est déjà une première étape, qui, espérons-le, sera réalisée avant lundi. Mais il ne s’agit là que d’une première étape. De nombreuses autres étapes doivent suivre (rapidement).

Voor het volledige rapport neem een kijkje Rapport van Brussel: Mobiliteit

 

Dag 4: Bony – Compiègne – Ruig ritje

Jour 4 : Bony – Compiègne – Trajet mouvementé

WInd

Donderdag 26 november is onze eerste dag zonder ‘onvoorspelbaarheden’. De eerste dag ook zonder regen, hagel of wind. Kortom ideaal fietsweer, al zorgde het golvende Picardische landschap dat we regelmatig moesten ‘klimmen’. Maar het schrikt ons na drie dagen niet meer af en bij onze aankomst in Compiègne hebben we bijna 100km afgelegd.

Le jeudi 26 novembre est notre premier jour sans « imprévus » Le premier jour aussi sans pluie, sans grêle ni vent. Bref, un temps idéal pour faire du vélo, même si le paysage picard vallonné a fait en sorte que nous devions régulièrement « grimper ». Mais, après trois jours, cela ne nous fait plus peur, et lors de notre arrivée à Compiègne, nous avons déjà parcouru quasiment 100 km.

Victoria Delux

Enkele aangename verrassingen lagen vandaag op onze weg. In Ham (sic!) ontmoetten we 12 enthousiaste Gentse leerlingen met de mensen van vzw Victoria Delux. Ze gingen eerst ook richting Parijs fietsten maar door de aanslagen blijven ze op vraag van de ouders met hun vragen en ideeën over het klimaat in het Franse binnenland rondtoeren. Lees zeker hun blog op www.klimaatpeloton.be

Nous avons eu quelques surprises agréables sur notre route aujourd’hui. À Ham (sic !), nous avons rencontré 12 élèves gantois enthousiastes avec le personnel de l’asbl Victoria Delux. Ils devaient d’abord se rendre à Paris en vélo, mais à la suite des attentats, ils continuent, à la demande des parents, leur tour dans la campagne française avec leurs questions et leurs idées sur le climat. N’hésitez pas à aller visiter leur blog sur www.klimaatpeloton.be

IMG_20151126_134408

Windmolens

Een andere verassing vandaag waren de vele windmolens die we voorbij fietsten. Frankrijk is nog steeds hét land van de kernenergie maar blijkbaar vinden duurzame alternatieven meer en meer hun weg. In sommige dorpen blijft de weerstand nog wel zichtbaar. Frankrijk besliste trouwens in juli van dit jaar om het aandeel van kernenergie in hun energievoorziening de volgende tien jaar te doen dalen van 75 naar 50%. Nog altijd veel maar toch een evolutie in de goede richting. De beslissing van onze huidige federale regering om de eerder besliste sluiting van de kerncentrales ongedaan te maken en hun levensduur met 10 jaar te verlengen, is dan ook onbegrijpelijk.

Eoliennes

Une autre surprise aujourd’hui fut les nombreuses éoliennes devant lesquelles nous sommes passés à vélo. La France est encore toujours LE pays de l’énergie nucléaire, mais apparemment, les alternatives durables trouvent de plus en plus leur voie. Dans certains villages, la résistance est encore toutefois visible. D’ailleurs, la France a décidé en juillet de cette année, de réduire au cours des dix prochaines années la part d’énergie nucléaire dans son approvisionnement en énergie de 75 % à 50 %. C’est encore beaucoup, mais malgré tout une évolution dans la bonne direction. La décision de notre gouvernement fédéral actuel d’annuler la décision prise précédemment de fermer les centrales nucléaires et de prolonger leur durée de vie de 10 ans, est dès lors également incompréhensible.

Seine-Schelde Kanaal

Vandaag was er uitzonderlijk geen projectbezoek. Met de boot hadden we normaal op het canal du Nord uitleg gekregen rond het verbinden van de Seine met de Schelde door middel van een groter en dieper kanaal. Daarop zullen grotere schepen de verbinding tussen Parijs en Antwerpen kunnen maken. Door onze bootpanne moesten we het bezoek aflasten maar de site http://www.seineschelde.be geeft alvast een eerste idee. Tot slot liet onze schipper vanmiddag weten dat zijn boot weer vaart. Te laat voor ons, maar goed nieuws voor hem en de binnenvaart.

Aujourd’hui, exceptionnellement, il n’y a pas eu de visite de projet. Avec le bateau, nous aurions normalement reçu des explications sur le Canal du Nord à propos de la liaison de la Seine avec l’Escaut grâce à un canal plus grand et plus profond. Grâce à celui-ci, de plus gros bateaux pourront relier Paris à Anvers. En raison de la panne de notre bateau, nous avons dû annuler la visite mais le site http://www.seineschelde.be donne déjà une première idée. Enfin, notre batelier nous a fait savoir ce midi que son bateau pouvait à nouveau naviguer. Trop tard pour nous, mais c’est une bonne nouvelle pour lui et pour la navigation fluviale.

Dag 3: Valencienne – Bony: omgaan met onvoorspelbaarheden

Jour 3 – Valenciennes – Bony : faire face à l’imprévisible

IMG_20151125_141703

Pech

Na ons bezoek aan Mons gisterenmiddag, melde onze schipper dat de boot stil lag: motorpanne! Hij kende het probleem en beloofde een snelle oplossing. Onze strakke planning van bezoeken en afspraken hoefde niet in gevaar te komen. Maar vanmorgen lag de Amista nog altijd roerloos aangemeert en onze schipper zat met de handen in het haar. Onze planning dreigde vast te lopen en we moesten snel beslissen: wachten, stoppen of verder met de fiets richting Parijs. Onze keuze was snel gemaakt: de volgende dagen leggen we de resterende 300 km af met onze fietsen.

Malchance

Après notre visite à Mons hier midi, notre batelier nous annonce que le bateau est à l’arrêt : avec une avarie moteur ! Il connaît le problème et nous promet une solution rapide. Notre planning serré de visites et de rendez-vous n’est pas menacé. Mais ce matin, l’Amista est encore toujours amarré et immobile et notre batelier s’arrache les cheveux. Notre planning risque d’être menacé et nous devons prendre une décision rapide : attendre, arrêter ou poursuivre notre périple à vélo en direction de Paris. Notre choix est vite fait : nous parcourrons les 300 km restants à vélo lors des prochains jours.

IMG_20151125_101305Syndicat de l’eau

In Valenciennes hadden we vanmorgen een leerrijke ontmoeting met de mensen van het “Syndicat de l’eau”. Het is een organisatie vergelijkbaar met het Brusselse Hydrobru. Ze beheren de riolen en waterzuivering van Valenciennes en een aantal omliggende gemeenten. Ze stonden voor grote uitdagingen in het laaggelegen gebied in en rond Valenciennes (vroeger moerasland) want om overstromingen te voorkomen moesten ze stormbekkens bouwen. Grote investeringen dus. Ze kozen echter voor een veel duurzamer en ecologischer alternatief: het water zoveel mogelijk laten doordringen in de ondergrond, daar waar het valt. Goedkoper én ecologischer.

Zo koppelden ze een grote site als de lokale universiteitssite, volledig los van het afvalwatersysteem. Al het regenwater op en rond de campus wordt daar opgeslagen en dringt daar de bodem in. Via een ingenieus systeem van grachten, waterdoorlatende materialen (zelfs beton en asfalt kunnen waterdloorlatend zijn!) slaagden ze erin om voor de helft van de prijs van een stormbekken het waterprobleem op te lossen. Bijkomende voordelen van hun aanpak is dat er minder water versneld naar rivieren en de zee stroomt en dat hun groene aanleg ook voor meer biodiversiteit zorgt.

Syndicat de l’eau

Ce matin, à Valenciennes, nous avons eu une rencontre enrichissante avec le personnel du « Syndicat de l’eau ». Il s’agit d’une organisation comparable à notre Hydrobru bruxelloise. Ils gèrent les égouts et l’épuration des eaux à Valenciennes et dans quelques communes avoisinantes. Ils ont eu de grands défis à relever car dans la zone de basse altitude à Valenciennes et dans ses alentours (qui était auparavant une zone de marais) pour éviter les inondations, ils devaient construire des bassins d’orage. De gros investissements, donc.

Ils ont toutefois opté pour une alternative beaucoup plus durable et écologique : laisser l’eau s’infiltrer le plus possible dans le sous-sol où elle tombe. Cela coûte moins cher et c’est plus écologique. Ainsi, ils ont détaché un grand site comme le site de l’université locale du système d’assainissement des eaux. Toute l’eau de pluie sur et aux abords du campus y est stockée et s’infiltre dans le sol. Via un système ingénieux de canaux, de matériaux perméables (même le béton et l’asphalte peuvent être perméables !), ils ont réussi pour la moitié du prix d’un bassin d’orage à résoudre le problème de l’eau. Les avantages supplémentaires de leur approche est que moins d’eau se déverse dans les rivières et la mer et que leur aménagement écologique veille également à davantage de biodiversité.

IMG_20151125_141651Geen akkoord

Na de ontmoeting in Valencienne fietsten we gepakt en gezakt enkele uren door weer en wind en bereikten uitgeregend en onder een volle maan Bony, een gehucht ten zuiden van Cambrai. We vernamen dat er nog altijd geen akkoord is onder de Belgische klimaatministers. Misschien moeten ze een keer samen op fietstocht om te weten hoe je in groep meer bereikt dan in je eentje.

Pas d’accord

Après notre rencontre à Valenciennes, nous reprenons le vélo pendant quelques heures face aux intempéries et atteignons, complètement trempés, Bony, un hameau au sud de Cambrai. Nous apprenons qu’il n’y a toujours pas d’accord entre les ministres belges du climat. Peut-être devraient-ils faire une randonnée à vélo ensemble pour savoir que l’on obtient davantage en groupe que seul dans son coin.

 

 

Dag 2: Strépy – Valenciennes – Reality Check!

Jour 2: Strépy – Valenciennes -Reality Check

cop21

Strépy

Gisterenavond strandde onze boot rond 20u net voorbij de scheepslift van Strépy. Het is de kathedraal onder de scheepsliften en een indrukwekkende ervaring om er met de boot in af te dalen. De mist maakte verder varen onmogelijk. Schipper Raymond wou nog wel (hij vaart meestal tot na 21u) maar als hij met 40 jaar ervaring het te riskant vindt, is de keuze snel gemaakt. De rust aan boord na een hele dag oorverdovend motorgeronk was welkom.

Vanmorgen maakten brullende motoren ons om 6u30 wakker. Onze schipper is al een uur wakker maar wou ons laten ‘uitslapen’. Douchen zat er ook niet in, want de watertank was leeg. ‘Vergeten bijvullen’ volgens de schipper. In het donker varen we richting Mons waar we om 8u30 aankomen. We gaan er van boord met onze fietsen voor ons eerste sitebezoek: een nieuwe ecowijk net buiten het stadscentrum van Mons.

(FR)

Hier soir, notre bateau s’est amarré aux environs de 20h juste après l’ascenseur à bateaux de Strépy. C’est le plus grand des ascenseurs à bateaux et c’est impressionnant de descendre avec le bateau. Le brouillard rend la navigation impossible. Le batelier, Raymond, voulait encore naviguer (il navigue normalement jusqu’à 21h passées), mais ses 40 années d’expérience lui font dire que c’est trop dangereux, alors le choix est vite fait. Le calme à bord après toute une journée de rugissement du moteur est le bienvenu.

Le matin, les moteurs nous ont réveillés à 6h30. Notre batelier est déjà réveillé depuis une heure, mais il a voulu nous laisser dormir. Impossible de prendre une douche également, car la cuve est vide. Selon le batelier, « il a oublié de faire l’appoint ». Dans la pénombre, nous naviguons en direction de Mons où nous arrivons à 8h30. Nous débarquons avec nos vélos pour notre première visite de site : un nouvel éco-quartier juste en dehors du centre-ville de Mons.

Ecowijk

In Mons worden we in een statig herenhuis ontvangen door Michaël van ‘Toit et Moi’, de sociale huisvestingsmaatschappij van Mons en 3 omliggende gemeenten. Toit et Moi is het resultaat van verschillende fusies van kleinere huisvestingsmaatschappijen (het kan in Mons!) en beheert ondertussen meer dan 5000 sociale woningen. In 2003 konden ze door een grote financiële injectie van het Waalse Gewest (zo’n) 200 miljoen, het grootste deel van hun woningenpark renoveren. Een van de grootste projecten was het ‘l’île aux oiseaux’.

Ruim 500 sociale woningen werden omgetoverd tot een volledige nieuwe wijk met 340 huizen en appartement. Met een publiek-private samenwerking werd er ook gekozen voor een gemengde bewoning met naast sociale huur- en koopwoningen ook woningen die op de privémarkt verkocht werden. Het resultaat mag er zijn. Passief nieuwbouwwoningen, gerenoveerde sociale appartementen en lage energiewoningen liggen op amper een kilometer van het centrum van Mons in een mooie groene omgeving. Het enige minpunt is de mobiliteit. Over alternatieven voor de wagen werd eigenlijk niet nagedacht. Dat toont de overvloed aan parkeerplaatsen zowel bovengronds als in een groot parkinggebouw midden in de wijk. Van makkelijke en veilige fietsverbinding met het stadscentrum is evenmin sprake. Hier kan de regering bij de bouw van haar tien nieuwe wijken in Brussel zeker is langs komen om te zien hoe het kan en niet kan. Suivre ce lien

IMG_20151124_104624

Eco-Quartier 

À Mons, nous sommes accueillis dans une majestueuse maison de maître par Michaël de « Toit et moi », la société de logements sociaux de Mons et des 3 communes avoisinantes. « Toit et moi » est le résultat de différentes fusions de plus petites sociétés de logement (c’est possible à Mons !) et gère entre-temps plus de 5.000 habitations sociales. En 2003, ils ont pu, grâce à une grosse injection financière de la Région wallonne de (quelque) 200 millions, rénover la majeure partie de leur parc d’habitations. L’un des plus grands projets fut « Île auw oiseaux».

Pas moins de 500 habitations sociales ont été transformées en un quartier totalement neuf avec 340 maisons et appartements. Grâce à un partenariat public-privé, on a opté pour une occupation mixte avec outre des maisons sociales à louer et à vendre aussi des habitations qui ont été vendues sur le marché privé. Le résultat obtenu est vraiment bon. De nouvelles constructions passives, des appartements sociaux rénovés et des maisons basse énergie se trouvent à moins d’un kilomètre du centre de Mons dans un bel environnement de verdure. Le seul point négatif est la mobilité. On n’a pas pensé aux alternatives à la voiture. C’est ce que prouve la surabondance d’emplacements de parking tant en surface que dans un grand parking au milieu du quartier. Il est encore moins question d’une connexion facile et en toute sécurité en vélo avec le centre-ville. Le Gouvernement pourrait bien venir faire un tour ici lors de la construction de ses dix nouveaux quartiers à Bruxelles pour voir ce qu’il faut faire et ne pas faire. Suivre ce lien

Tired

Na het bezoek fietsten we richting Valenciennes dat op ongeveer 40 km van Mons ligt. Geen zware fietstocht dus maar dat was zonder de koude, de regen en vooral de wind op kop gerekend. Uitgeput bereikten we Valenciennes.

(FR)

Après la visite, nous enfourchons à nouveau nos vélos direction Valenciennes, qui se trouve à environ 40 km de Mons. Pas de randonnée à vélo difficile mais c’était sans compter sur le froid, la pluie et surtout le vent de face. Nous sommes arrivés épuisés à Valenciennes.

Dag 1: Brussel – Ronquières

Jour 1: Bruxelles – Ronquières

Vertrek_02

De Climate Boat is afgemeerd. De Amista voert Jef en Willem naar Parijs. Le Climate Boat largue les amarres. L’Amista emmène Jef et Willem à Paris.

Het leven op een binnenschip

Om 10u30 vertrokken we met het binnenschip de Amista van bij de graansilo’s van Ceres in de haven van Brussel. We deden allebei een wens want volgens onze schipper Raymond mag wie voor het eerst met een binnenschip (mee)vaart een wens doen. Het reizen met een binnenschip gaat traag en het leven op de boot is ‘noisy’ en speelt zich af op amper 20m². Vanuit de stuurhut bestuurt Raymond ‘non-stop’ de boot en achterin boven een ronkende motor ligt de leefruimte, waar schippersvrouw Dominique, Tine de hond en wij verblijven. Daarachter is er ook een toilet en een kleine kajuit. Enkel tijdens de korte pauzes in de sluizen dooft het lawaai even en kunnen we normale conversaties voeren.

We passeerden ondertussen 7 sluizen (Molenbeek, Anderlecht, Ruisbroek, Lot, Halle, Lombeek, Ittre) en het hellend vlak van Ronquières. Morgenvroeg volgt dan de scheepslift van Strepy en varen we verder richting Bergen/Mons waar ons eerste bezoek plaatsvindt.

Kapitein

Schipper Raymond aan het roer. Le batelier, Raymond, à la barre.

La vie sur une péniche

À 10h30, nous levons l’ancre avec la péniche Amista du silo à grains de Ceres dans le port de Bruxelles. Nous avons tous les deux fait un vœu, car selon notre batelier, Raymond, ceux qui voyagent pour la première fois en péniche peuvent faire un vœu. Voyager avec un péniche est lent et la vie à bord est bruyante et se passe dans à peine 20 m². Depuis la cabine de pilotage, Raymond tient la barre non-stop et à l’arrière, au-dessus d’un moteur rugissant, se trouve l’espace de vie, où la femme du batelier, Dominique, Tine le chien et nous-mêmes séjournons. Derrière, il y a encore des toilettes et une petite cabine. Ce n’est que lors de courtes pauses dans les écluses, que le bruit s’estompe quelque peu et que nous pouvons mener des conversations normales.

Entre-temps, nous avons passé 7 écluses (Molenbeek, Anderlecht, Ruisbroek, Lot, Halle, Lembeek, Ittre) et le plan incliné de Ronquières. Demain matin, suivra l’ascenseur à bateaux de Strepy et nous continuerons à naviguer en direction de Mons où aura lieu notre première visite.

De binnenscheepvaart

Het is niet toevallig dat we meevaren met een binnenschip dat graan vanuit het Noorden van Frankrijk tot in Brussel vervoert. Dat gebeurt al sinds 1889 door de firma Ceres. Het graan van Noord-Frankrijk is van hoge kwaliteit en wordt gebruikt in meer dan driehonderd soorten broodproducten.

15_SPA_CB_RVB_Binnenvaart

Door te kiezen voor de binnenscheepvaart houdt Ceres jaarlijks 10.000 vrachtwagens van de weg en helpt mee om de CO²-uistioot te verminderen. Een binnenschip stoot per ton zeven keer minder CO² uit per kilometer dan een vrachtwagen, wat het tot een echt alternatief voor vrachtvervoer over de weg maakt. Jammer genoeg wordt er nog te weinig gebruik van gemaakt. De overslag heeft een kostprijs en de kosten verbonden aan het gebruik van de kanalen en sluizen worden doorgerekend aan de schippers wat vrachtwagens die gratis onze wegen gebruiken nog altijd een belangrijk financieel voordeel geeft. De invoering van het rekeningrijden voor vrachtwagens in april 2016 zal het vervoer per binnenschip hopelijk aantrekkelijker maken.

Vertrek_03

Geert Coppieters, directeur van Ceres zwaait Jef en Willem uit. Geert Coppieters, directeur de Ceres dit au revoir à Jef et Willem.

Le transport fluvial

Ce n’est pas un hasard si nous voyageons à bord d’une péniche qui transporte des céréales du Nord de la France jusqu’à Bruxelles. La société Ceres est déjà active dans ce domaine depuis 1889. Les céréales du Nord de la France sont de qualité élevée et sont utilisées dans plus de trois cents types de produits de boulangerie.

En optant pour le transport fluvial, Ceres permet d’éviter d’avoir 10.000 camions sur les routes et contribue ainsi à la réduction des émissions de CO2. Par tonne, une péniche émet sept fois moins de CO2 par kilomètre parcouru qu’un camion, ce qui en fait une véritable alternative au transport par la route. Malheureusement, on les utilise encore trop peu. Le transbordement a un coût et les frais liés à l’utilisation des canaux et des écluses sont imputés aux bateliers, ce qui donne encore toujours un important avantage financier aux camions qui circulent gratuitement sur nos routes. L’instauration de la redevance pour les camions en avril 2016 rendra peut-être le transport fluvial plus attractif. Espérons-le !

Vertrek_01

Onze mannen testen nog even de fietsbenen voor het vertrek. Nos hommes testent encore une fois leurs jambes de cyclistes avant le départ.