Dag 3: Valencienne – Bony: omgaan met onvoorspelbaarheden

Jour 3 – Valenciennes – Bony : faire face à l’imprévisible

IMG_20151125_141703

Pech

Na ons bezoek aan Mons gisterenmiddag, melde onze schipper dat de boot stil lag: motorpanne! Hij kende het probleem en beloofde een snelle oplossing. Onze strakke planning van bezoeken en afspraken hoefde niet in gevaar te komen. Maar vanmorgen lag de Amista nog altijd roerloos aangemeert en onze schipper zat met de handen in het haar. Onze planning dreigde vast te lopen en we moesten snel beslissen: wachten, stoppen of verder met de fiets richting Parijs. Onze keuze was snel gemaakt: de volgende dagen leggen we de resterende 300 km af met onze fietsen.

Malchance

Après notre visite à Mons hier midi, notre batelier nous annonce que le bateau est à l’arrêt : avec une avarie moteur ! Il connaît le problème et nous promet une solution rapide. Notre planning serré de visites et de rendez-vous n’est pas menacé. Mais ce matin, l’Amista est encore toujours amarré et immobile et notre batelier s’arrache les cheveux. Notre planning risque d’être menacé et nous devons prendre une décision rapide : attendre, arrêter ou poursuivre notre périple à vélo en direction de Paris. Notre choix est vite fait : nous parcourrons les 300 km restants à vélo lors des prochains jours.

IMG_20151125_101305Syndicat de l’eau

In Valenciennes hadden we vanmorgen een leerrijke ontmoeting met de mensen van het “Syndicat de l’eau”. Het is een organisatie vergelijkbaar met het Brusselse Hydrobru. Ze beheren de riolen en waterzuivering van Valenciennes en een aantal omliggende gemeenten. Ze stonden voor grote uitdagingen in het laaggelegen gebied in en rond Valenciennes (vroeger moerasland) want om overstromingen te voorkomen moesten ze stormbekkens bouwen. Grote investeringen dus. Ze kozen echter voor een veel duurzamer en ecologischer alternatief: het water zoveel mogelijk laten doordringen in de ondergrond, daar waar het valt. Goedkoper én ecologischer.

Zo koppelden ze een grote site als de lokale universiteitssite, volledig los van het afvalwatersysteem. Al het regenwater op en rond de campus wordt daar opgeslagen en dringt daar de bodem in. Via een ingenieus systeem van grachten, waterdoorlatende materialen (zelfs beton en asfalt kunnen waterdloorlatend zijn!) slaagden ze erin om voor de helft van de prijs van een stormbekken het waterprobleem op te lossen. Bijkomende voordelen van hun aanpak is dat er minder water versneld naar rivieren en de zee stroomt en dat hun groene aanleg ook voor meer biodiversiteit zorgt.

Syndicat de l’eau

Ce matin, à Valenciennes, nous avons eu une rencontre enrichissante avec le personnel du « Syndicat de l’eau ». Il s’agit d’une organisation comparable à notre Hydrobru bruxelloise. Ils gèrent les égouts et l’épuration des eaux à Valenciennes et dans quelques communes avoisinantes. Ils ont eu de grands défis à relever car dans la zone de basse altitude à Valenciennes et dans ses alentours (qui était auparavant une zone de marais) pour éviter les inondations, ils devaient construire des bassins d’orage. De gros investissements, donc.

Ils ont toutefois opté pour une alternative beaucoup plus durable et écologique : laisser l’eau s’infiltrer le plus possible dans le sous-sol où elle tombe. Cela coûte moins cher et c’est plus écologique. Ainsi, ils ont détaché un grand site comme le site de l’université locale du système d’assainissement des eaux. Toute l’eau de pluie sur et aux abords du campus y est stockée et s’infiltre dans le sol. Via un système ingénieux de canaux, de matériaux perméables (même le béton et l’asphalte peuvent être perméables !), ils ont réussi pour la moitié du prix d’un bassin d’orage à résoudre le problème de l’eau. Les avantages supplémentaires de leur approche est que moins d’eau se déverse dans les rivières et la mer et que leur aménagement écologique veille également à davantage de biodiversité.

IMG_20151125_141651Geen akkoord

Na de ontmoeting in Valencienne fietsten we gepakt en gezakt enkele uren door weer en wind en bereikten uitgeregend en onder een volle maan Bony, een gehucht ten zuiden van Cambrai. We vernamen dat er nog altijd geen akkoord is onder de Belgische klimaatministers. Misschien moeten ze een keer samen op fietstocht om te weten hoe je in groep meer bereikt dan in je eentje.

Pas d’accord

Après notre rencontre à Valenciennes, nous reprenons le vélo pendant quelques heures face aux intempéries et atteignons, complètement trempés, Bony, un hameau au sud de Cambrai. Nous apprenons qu’il n’y a toujours pas d’accord entre les ministres belges du climat. Peut-être devraient-ils faire une randonnée à vélo ensemble pour savoir que l’on obtient davantage en groupe que seul dans son coin.

 

 

One comment

  1. Marcel en Viviane · november 26, 2015

    Inderdaad de verantwoordelijke ministers op fietstocht sturen…. goed idee. Intussen veel energie gewenst met de verdere tocht….Courage !!

    Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s