Dag 1: Brussel – Ronquières

Jour 1: Bruxelles – Ronquières

Vertrek_02

De Climate Boat is afgemeerd. De Amista voert Jef en Willem naar Parijs. Le Climate Boat largue les amarres. L’Amista emmène Jef et Willem à Paris.

Het leven op een binnenschip

Om 10u30 vertrokken we met het binnenschip de Amista van bij de graansilo’s van Ceres in de haven van Brussel. We deden allebei een wens want volgens onze schipper Raymond mag wie voor het eerst met een binnenschip (mee)vaart een wens doen. Het reizen met een binnenschip gaat traag en het leven op de boot is ‘noisy’ en speelt zich af op amper 20m². Vanuit de stuurhut bestuurt Raymond ‘non-stop’ de boot en achterin boven een ronkende motor ligt de leefruimte, waar schippersvrouw Dominique, Tine de hond en wij verblijven. Daarachter is er ook een toilet en een kleine kajuit. Enkel tijdens de korte pauzes in de sluizen dooft het lawaai even en kunnen we normale conversaties voeren.

We passeerden ondertussen 7 sluizen (Molenbeek, Anderlecht, Ruisbroek, Lot, Halle, Lombeek, Ittre) en het hellend vlak van Ronquières. Morgenvroeg volgt dan de scheepslift van Strepy en varen we verder richting Bergen/Mons waar ons eerste bezoek plaatsvindt.

Kapitein

Schipper Raymond aan het roer. Le batelier, Raymond, à la barre.

La vie sur une péniche

À 10h30, nous levons l’ancre avec la péniche Amista du silo à grains de Ceres dans le port de Bruxelles. Nous avons tous les deux fait un vœu, car selon notre batelier, Raymond, ceux qui voyagent pour la première fois en péniche peuvent faire un vœu. Voyager avec un péniche est lent et la vie à bord est bruyante et se passe dans à peine 20 m². Depuis la cabine de pilotage, Raymond tient la barre non-stop et à l’arrière, au-dessus d’un moteur rugissant, se trouve l’espace de vie, où la femme du batelier, Dominique, Tine le chien et nous-mêmes séjournons. Derrière, il y a encore des toilettes et une petite cabine. Ce n’est que lors de courtes pauses dans les écluses, que le bruit s’estompe quelque peu et que nous pouvons mener des conversations normales.

Entre-temps, nous avons passé 7 écluses (Molenbeek, Anderlecht, Ruisbroek, Lot, Halle, Lembeek, Ittre) et le plan incliné de Ronquières. Demain matin, suivra l’ascenseur à bateaux de Strepy et nous continuerons à naviguer en direction de Mons où aura lieu notre première visite.

De binnenscheepvaart

Het is niet toevallig dat we meevaren met een binnenschip dat graan vanuit het Noorden van Frankrijk tot in Brussel vervoert. Dat gebeurt al sinds 1889 door de firma Ceres. Het graan van Noord-Frankrijk is van hoge kwaliteit en wordt gebruikt in meer dan driehonderd soorten broodproducten.

15_SPA_CB_RVB_Binnenvaart

Door te kiezen voor de binnenscheepvaart houdt Ceres jaarlijks 10.000 vrachtwagens van de weg en helpt mee om de CO²-uistioot te verminderen. Een binnenschip stoot per ton zeven keer minder CO² uit per kilometer dan een vrachtwagen, wat het tot een echt alternatief voor vrachtvervoer over de weg maakt. Jammer genoeg wordt er nog te weinig gebruik van gemaakt. De overslag heeft een kostprijs en de kosten verbonden aan het gebruik van de kanalen en sluizen worden doorgerekend aan de schippers wat vrachtwagens die gratis onze wegen gebruiken nog altijd een belangrijk financieel voordeel geeft. De invoering van het rekeningrijden voor vrachtwagens in april 2016 zal het vervoer per binnenschip hopelijk aantrekkelijker maken.

Vertrek_03

Geert Coppieters, directeur van Ceres zwaait Jef en Willem uit. Geert Coppieters, directeur de Ceres dit au revoir à Jef et Willem.

Le transport fluvial

Ce n’est pas un hasard si nous voyageons à bord d’une péniche qui transporte des céréales du Nord de la France jusqu’à Bruxelles. La société Ceres est déjà active dans ce domaine depuis 1889. Les céréales du Nord de la France sont de qualité élevée et sont utilisées dans plus de trois cents types de produits de boulangerie.

En optant pour le transport fluvial, Ceres permet d’éviter d’avoir 10.000 camions sur les routes et contribue ainsi à la réduction des émissions de CO2. Par tonne, une péniche émet sept fois moins de CO2 par kilomètre parcouru qu’un camion, ce qui en fait une véritable alternative au transport par la route. Malheureusement, on les utilise encore trop peu. Le transbordement a un coût et les frais liés à l’utilisation des canaux et des écluses sont imputés aux bateliers, ce qui donne encore toujours un important avantage financier aux camions qui circulent gratuitement sur nos routes. L’instauration de la redevance pour les camions en avril 2016 rendra peut-être le transport fluvial plus attractif. Espérons-le !

Vertrek_01

Onze mannen testen nog even de fietsbenen voor het vertrek. Nos hommes testent encore une fois leurs jambes de cyclistes avant le départ.

Debat ‘Einde aan de groei’ vs ‘Het ecomodernisme’

15_Debat

NL Samenleven met de natuur doe je best apart, volgens ecomodernisten. De natuur verdient meer ruimte ten koste van oppervlakte voor de mens. Maar wel in alle comfort. Kernenergie, GGO’s en pesticiden zijn geen taboe voor ecomodernisten. De technologie moet ons redden. ‘Onzin’ beweren ‘einde groei’-ecologisten. Dat ongebreideld groei- en vooruitgangsoptimisme is juist mede verantwoordelijk voor de huidige milieucatastrofes. En voor wie spreken zij trouwens? Speelt hun discours dan niet verdacht goed in op de belangen van het grootkapitaal? De waarheid is dat we boven onze stand leven. Een ‘inconvenient truth’, maar ons gedrag moet authentieker met meer aandacht voor natuur, kwaliteit en welzijn. Willem Stevens en Jef Van Damme trekken in november naar de klimaattop in Parijs, met de boot. Aan de vooravond van hun vertrek nodigen zij u uit voor een debat tussen twee actuele visies op milieu en klimaat. Leida Rijnhout is directeur bij het European Environmental Bureau (EEB) en heeft een achtergrond in de culturele antropologie. Zij geeft regelmatig lezingen over degrowth. Zij kruist de degens met Hidde Boersma, wetenschapsjournalist en bioloog. Recent schreef hij in De Morgen een vlammend betoog voor het ecomodernisme. Maar oordeelt u vooral zelf of kernenergie de oplossing is voor het klimaat.

Dinsdag 10.11.2015 – Boot Vivaldi – Akenkaai Brussel – Gratis toegang

Vlnr: Willem Stevens, Yann Arthus Bertrand, ... en Jef Van Damme bij de voorstelling van de nieuwe film van Yann Arthus Bertrand

Vlnr: Willem Stevens, Yann Arthus Bertrand, Jo Van Cauwenberghe en Jef Van Damme bij de voorstelling van de nieuwe film van Yann Arthus Bertrand in SQUARE, Brussel.

NL Op 12 september kwam Yann Arthus-Bertrand zijn nieuwe film HUMAN in avant-première voorstellen in Brussel. Het event was georganiseerd door GoodPlanet. Wij waren uiteraard ook van de partij.

Yann Arthus-Bertrand is niet toevallig de erevoorzitter van GoodPlanet Belgium. Hij is fotograaf en journalist van beroep en is vooral bekend omwille van zijn iconische luchtfoto’s van de aarde.

Willem: Deze film houdt ons drie uur lang een spiegel voor en zoomt in op wat we als mens, waar we ook leven, gemeen hebben. We zijn allemaal op zoek naar geluk en liefde en we krijgen allemaal te maken met verwarring en verlies. Het is een humanistische film pur sang: eerlijk, confronterend en toch optimistisch.”

Het draaien van de film heeft meer dan drie jaar geduurd, waarbij men tweeduizend mensen heeft geïnterviewd in meer dan 60 landen. Het bewerkte resultaat is niet minder dan een caleidoscoop van de mensheid. Met getuigenissen over liefde en geluk, maar ook over haat en geweld. Van kleine vertelsels uit het dagelijks leven, naar de meest verbazingwekkende verhalen, het zijn stuk voor stuk aangrijpende ontmoetingen van een zeldzame oprechtheid. Tussendoor wordt men getrakteerd op prachtige luchtbeelden met meeslepende soundtrack.

Jef: “Een indrukwekkende film, gemaakt door een man met een missie. Als alles goed gaat zal hij ons ontvangen bij onze aankomst in Parijs en kunnen we daar nog eens van gedachten wisselen over zijn film en zijn volgende projecten. Wordt dus vervolgd”

FR Le 12 septembre, Yann Arthus-Bertrand est venu présenter son nouveau film intitulé HUMAN en avant-première à Bruxelles. L’événement était organisé par GoodPlanet. Nous étions bien évidemment aussi de la partie.

Ce n’est pas un hasard si Yann Arthus-Bertrand est le président d’honneur de GoodPlanet Belgium. Il est photographe et journaliste professionnel et est surtout connu en raison de ses photos aériennes iconiques de la terre.

Willem : « Ce film nous met pendant trois heures devant un miroir et se concentre sur ce que nous avons en commun en tant qu’êtres humains, quel que soit l’endroit où nous vivons. Nous sommes tous à la recherche du bonheur et de l’amour et sommes tous confrontés à la confusion et la perte. Il s’agit d’un film humaniste pur-sang : honnête, confrontant et malgré tout optimiste. »

Le tournage du film a duré plus de trois ans, pendant lesquels deux mille personnes ont été interviewées dans plus de 60 pays. Le résultat obtenu n’est rien de moins qu’un caléidoscope de l’humanité. Avec des témoignages sur l’amour et le bonheur, mais aussi sur la haine et la violence. Des petits récits de la vie quotidienne aux histoires les plus étonnantes, il s’agit tour à tour de rencontres prenantes d’une sincérité rare. Entre les interviews, on profite de magnifiques images aériennes avec une bande son entraînante.

Jef : « Un film impressionnant, réalisé par un homme avec une mission. Si tout va bien, il nous accueillera à notre arrivée à Paris et nous pourrons encore discuter de son film et de ses projets suivants. À suivre, donc. »