Rapport van Brussel: Energie Efficiëntie

15_SPA_CB_RVB_Energie_Efficiëntie_NL

15_SPA_CB_RVB_Energie_Efficiëntie_FR

 

  1. Waarover gaat het?

Energie-efficiëntiemaatregelen worden steeds meer gezien als een middel om een duurzame energievoorziening te realiseren, de broeikasgasemissies te verminderen en de energiezekerheid te verbeteren. Het komt neer op zuiniger en efficiënter omspringen met natuurlijke hulpbronnen. Oftewel, meer doen met minder.

  1. Enkele interessante cijfers en feiten

Verdeling energieverbruik:

  • Industrie 2,9%
  • Tertiair 33,1%
  • Huishoudens 37,5%
  • Vervoer 26,5 %

 68% van ons energieverbruik gaat naar verwarming van gebouwen

Energiebevoorrading Brussel:

  • aardgas : 36%
  • aardolieproducten: 32 %
  • elektriciteit: 25 %

110.000 reeds toegekende energiepremies = 65 miljoen €, waarvan 80% voor particulieren.

Vergeleken met 1990 is het Brussels energieverbruik in 2011 gedaald met 2%. Deze tendens is vooral toe te schrijven aan het verminderd energieverbruik van de woningen (-10%) en de industrie (-37 %) in tegenstelling tot de tertiaire sector (+6 %) en het vervoer (+6 %)

Sinds 2004 is het energieverbruik per inwoner met 16% gedaald in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. (maar bevolkingsgroei)

Beoordeling

Tegen 2020 moet Brussel haar primaire energieverbruik met 18% verminderen (tov 2007). In 2030 wil de EU zelf tot 27% meer energie efficiëntie komen. Wil men de EU norm behalen moet ons primair gebruik dus op 25.577,2 GWh (of 5641,5 GWh lager) liggen. Maar we schommelen nog altijd rond de 30.000 GWh en er is niet zo veel vooruitgang sinds 2007. Het behalen van dit objectief lijkt dus erg veraf. Anderzijds moet wel gezegd worden dat Brussel groeit en het energieverbruik per inwoner dus wel significant daalt. Omdat 68% van onze energiebehoeften naar verwarming van gebouwen gaan zijn we ook erg klimaatgevoelig.

Beleidsmatig is er ook al heel wat werk verzet. Zo geldt er sinds 2015 een passiefnorm voor alle nieuwbouw en zijn er ook veel strengere vereisten voor renovaties. Deze maatregelen hebben echter tijd nodig om hun effecten te tonen.

Daarnaast keert het Brussels Gewest elk jaar meer dan 23 mlj euro aan energiepremies uit waar particulieren, organisaties en bedrijven energiebesparende werken mee kunnen financieren. Maar ook dit was jarenlang weinig efficiënt georganiseerd. Het systeem was zeer complex en kende een groot Mattheus effect. De middelen gingen niet naar waar ze het meest gebruikt konden worden. Een hervorming dringt zich dus op waarbij de beschikbare middelen vooral wordt ingezet om het verouderd patrimonium in Brussel te renoveren en beter te isoleren: openbare gebouwen (scholen, ziekenhuizen,…) en sociale woningen bijvoorbeeld. Maar ook huurflats, zodoende doet men meteen ook iets aan de energiearmoede door de energiefactuur van huurders naar beneden te halen.

Begin 2016 zal de minister haar hervorming aan het parlement voorstellen. Maar ook hier zal men de effecten pas binnen jaren kunnen waarnemen.

Daarom kunnen we geen hoge score toekennen. Hoewel het energieverbruik per inwoner daalde bleef het globale energie gebruik relatief stabiel over de afgelopen jaren. Hopelijk brengen de nieuwe maatregelen de komende jarenverbetering.

Bronnen: