Rapport van Brussel: Hernieuwbare Energie

15_SPA_CB_RVB_Energie_NL

 

15_SPA_CB_RVB_Energie_FR

  1. Waarover gaat het?

Hernieuwbare energie is energie die gewonnen wordt uit onuitputtelijke bronnen. Dus waarvan de exploitatie  geen “voorraden” aantast. Dit kan bijvoorbeeld opgewekt worden uit zonnestraling, windkracht, aardwarmte, rivierstroming en zee-bewegingen. Vanuit milieuoogpunt is dit type van energie vooral interessant omdat het gebruik van fossiele brandstoffen afremt én de bijhorende emissies hierdoor afnemen.

  1. Enkele interessante cijfers en feiten

In 2013 466 GWh in uit hernieuwbare energie of 2,06% van finale brutoenergieverbruik

Voor Wallonië en Vlaanderen is dit respectievelijk 10% en 5,9. Zoals je kan zien in de grafiek gaat dit in stijgende lijn sinds 2006

Hernieuwbare energieproductie is onderverdeeld in 3 categorieën, al naargelang het gebruik dat ervan gemaakt wordt: elektriciteit, warmte en transport. In Brussel is de onderverdeling daarvan in 2013:

  • 56,7 % vervoer (264,3 GWh)
  • 23,3% elektriciteit (108 GWh)
  • 20% Warmte (93,4 GWh)

Het grootste deel van de in het Gewest geproduceerde hernieuwbare elektriciteit en warmte/koude komt uit de exploitatie van biomassa (respectievelijk 91% en 75%). Energieopwekking door verbranding van organisch afval in verbrandingsoven, door warmtekrachtkoppelingsinstallaties, en gaswinning uit waterzuiveringsinstallatie

Biobrandstoffen vormen de belangrijkste bron van hernieuwbare energie voor het transport (72% in 2011).

3.160 fotovoltaïsche (zonnepanelen) installaties in 2015

1.410 premies voor zonneboilers uitgekeerd (sinds 2006)

51.695 toegekende groene stroomcertificaten

  1. Beoordeling

In het intra Belgische akkoord (dat uiteindelijk is afgesprongen) had men afgesproken dat er tegen 2020 3,5% van de energieproductie in Brussel uit hernieuwbare energie gehaald moet worden. Men is daar met de huidige 2,06% nog ver vanaf. Bovendien is de vooruitgang sinds 2006 vooral te wijten aan het gebruik van Biodiesel, waarbij er toch nog wel wat twijfels bestaan over de duurzaamheid ervan. Dat laat ons niet toe om een hoge score toe te kennen aan Brussel inzake hernieuwbare energie.

Desalniettemin zijn er wel wat kanttekeningen te maken, verzachtende omstandigheden zeg maar.

Er is in Brussel door zijn stedelijk karakter (volgebouwd en dichtbevolkt) veel minder ontwikkelingspotentieel voor hernieuwbare energieën. Men kan hier niet zo maar grote windmolen parken beginnen neerplanten. Door de vele bebouwing (en schaduw) ligt zonne-energie ook een stuk moeilijker. Via beperkte premies voor zonnepanelen, warmtekrachtkoppeling en zonneboilers probeert men hernieuwbare energie bij particulieren wel wat te promoten.

Het grootste deel van het premiesysteem wordt echter opgeslorpt voor het isoleren van gebouwen. Maar dat is een begrijpelijke en goede keuze en in een stad met een zeer verouderd patrimonium en waar 70% van de CO2 uitstoot wordt veroorzaakt door de verwarming van gebouwen.

Maar Brussel mag ook wat inventiever te werk gaan. Een haalbaarheidsstudie uitgevoerd door de VUB heeft aangetoond dat er wel degelijk een potentieel bestaat voor middelgrote windturbines op grote gebouwen in Brussel (zoals The Hotel). Daarnaast beschikt Brussel met haar verbrandingsoven in Neder Over Heembeek over de mogelijkheid om een warmtenet te creëren (de nabij gelegen wijken, industrie en het nieuwe winkelcentrum neo zouden hier gebruik van kunnen maken).

 

Bronnen:

-Schriftelijke vraag betreffende de inspanningen en doelstellingen van het Gewest inzake hernieuwbare energie. Jef Van Damme aan Celine Fremault 17/09/2015

– Staat van het Leefmilieu (2011-2012) – Klimaat – Energie – Hernieuwbare Energie http://www.leefmilieu.brussels/staat-van-het-leefmilieu/synthese-2011-2012/energie/productie-van-hernieuwbare-energie-het-brussels